Unien tulkinnasta unien ymmärtämiseen

Unet sisältävät harvoin sellaista tietoa, joka voitaisiin soveltaa sellaisenaan päivätajuiseen käytäntöön. Unen ilmiöt ovat perustaltaan jotain muuta. Siksi unien tietoinen hyödyntäminen päivätajuisessa maailmassa edellyttää työskentelyä yöllä nähtyjen unien kanssa.
Unityön keskeisen asenteen tulee olla ihmettelevä ja kyselevä sekä unien maailmaa kunnioittava. Tämä asenne on tärkeä suhteessa muihin elämänilmiöihin. Unien kohdalla se on vieläkin tärkeämpää. Unet ovat mielikuvien ja tunteiden leikkiä, syvällä ruumiin tasolla tapahtuvaa merkitysten uumoilua ja aavistelua. Tietoinen yritys mestaroida unien sisältöjä tuhoaa niitä löytöjä ja luovia mahdollisuuksia, joita unet tarjoavat.
Unille ei yleensä ole sellaista piilotajuista tarkkaa sisältöä, joka tulkinnalla voitaisiin löytää. Siksi unisanakirjoista on harvoin hyötyä. Tulkinnan käsite sisältää ajatuksen, että sen avulla löydetään piilossa oleva merkitys. Tämä on mahdotonta, jos unilla ei ole merkitystä, joka voitaisiin tulkinnalla löytää. Unet ovat merkitysten hakemista, ruumiin ja tuntojen tasolla tapahtuvia ensimmäisiä yrityksiä asioiden ymmärtämiseksi. Unet ovat usein selkein muoto, jolla asia yleensä voidaan tällä hetkellä ymmärtää. Unityön tavoitteena on auttaa tuota ymmärrysprosessia eteenpäin. Unet ovat tehokas merkitysten tuottamisen generaattori. Tietoinen työskentely unien luomasta perustasta on yleensä hyvin hedelmällinen. Unien ymmärtämisessä on näin kyse merkitysten tuottamisesta eikä jo olemassa olevien merkitysten löytämisestä.
Haluan korostaa yleisestä unikirjallisuudesta poikkeavaa lähtökohtaa siksi, että emme tuhoaisi unien antamia suuria mahdollisuuksia. Käytännössä ajatteluni ero aikaisempaan ei ole iso. Jos unen piilotajuisella merkityksellä tarkoitetaan merkitystä, jota ei ole vielä olemassa, jota ei löydetty, voidaan puhua perinteisellä tavalla tulkinnasta. Piilossa oleva merkitys tarkoittaa silloin vain luovaa pohjaa, piileviä mahdollisuuksia, jotka ovat avautumassa ja jotka tulkinnalla voidaan paljastaa. Lähestymistapaani kuvaa kuitenkin paremmin ymmärtämisen käsite, kuin tulkinnan käsite, koska kyseessä on ymmärryksen avartuminen. Unet avaavat ymmärtämiselle portteja.
Vanha tulkintaa korostava lähestymistapa lähtee ajattelusta, että maailma ja myös ihmisen elämä on ennakkoon tehty tai määritetty jonkinlaiseksi ja ymmärrys tai tulkinta on sen jo olemassa olevan löytämistä. Oman lähestymistapani taustalla on ajatus, että elämä on koko ajan muuntuva ja luova tapahtuma. Elämää ei ole kirjoitettu valmiiksi jonnekin, vaan se luodaan joksikin. Unet antavat tuon jatkuvasti uudistuvan elämän ymmärtämiselle hyvää perusainesta, josta käsin uusia elämäntaitoja, uutta tietoa ja uutta elämänymmärrystä syntyy päivittäin. Tulkinta ei tällöin voi olla unisanakirjan avulla piilotajuisesta kielestä tietoiseen kieleen kääntämistä samassa merkityksessä, kun käännetään vaikkapa vieraasta kielestä äidinkieleen. Unille ei näin ollen voi olla tarkkoja merkityksiä. Unet ovat uuttaluovaa "sanaa", ihmisen luovaa runoutta, jatkuvasti syntyvää uutta "äidinkieltä", jonka tukemana voimme syntyä uudelleen joka yö ja päivä.
Olennaista unien kanssa työskentelyssä on mahdollisimman suuri herkkyys ja avoimuus, jotta unien uumoilemat oivallukset ja löydöt tulisivat nähdyksi sekä mahdolliset "merkitykset" kuulluiksi. Siksi uni pitää lähestyä kunnioituksella odottaen ja kuunnellen. On hyvä ensin hiljentyä ja kuunnella, ikäänkuin "maistella" tunnelmia ja mahdollisia merkityksiä ennenkuin yrittää pakottaa niitä tietoisten sanojen todellisuuteen. Menneisyyden lukkoonlyödyt sanat Levinasin "sanottu" on usein ymmärrystä rajaavia ja sokaisevia. Unien ymmärtämisen tulee ohjata "sanomiseen", jossa merkitykset syntyvät uusin sisällöin uusissa yhteyksissä.
Olennainen mitta unien käsittelyssä on tunnekokemukset. Kun liikutaan unien kannalta oikeissa suunnissa, syntyy tunneoivalluksia, liikuttumisen kokemuksia. Usein niistä syntyy luonnollisesti ilmaisuja: "nyt alan ymmärtää", "nyt alan tajuta", mistä siinä ja siinä elämääni liittyvässä asiassa on ollut kyse.
Unen tulkinta on kätilön työtä, eli syntymässä olevan auttamista syntymään.

Unien ympäröiminen merkityksillä

Keskeinen osa unien "tulkintaa" on periaatteessa samanlaista kuin taiteilijan teosten synty-yhteyksien ja syntyainesten etsimistä. Teoksen taustalta haetaan kirjailijan tai taiteilijan elämään liittyviä kokemuksia ja tapahtumia, hänen lukemaansa kirjallisuutta tai hänen näkemiään muiden tekemiä kuvia sekä häneen vaikuttaneita kulttuurisia mielikuvia ja tarinoita. Samoilla menetelmillä voidaan löytää myös unien ymmärrysyhteyksiä. Unetkin ovat näkijänsä luovan mielikuvituksen tuotteita ja niiden synnyllä on taustansa yksilön historiassa.
Ihmisen elämän jokaisella tapahtumalla, uudella oivalluksella ja ymmärryksellä on tausta, joukko tapahtumia ja elämyksiä, jossa ne ovat kehittyneet muotoihin, joilla ihminen tietyllä hetkellä toimii ja ymmärtää elämäänsä. Uni kerää näitä yhteyksiä juuri vapaiden mielleyhtymien kautta. Niissä jollakin periaatteella samantyyppiset elämykset ja kokemukset kytkeytyvät yhteen. Kun unien ymmärtämisessä aletaan hakea unien tuomia yhteyksiä, samalla kerätään elämyksiä, kokemuksia ja sanoja ja merkityksiä, joiden perusteella aikaisempaa elämää voidaan ymmärtää paremmin, uudet löydöt ovat mahdollisia. Uni auttaa mietiskelemään menneisyyttä. Tämä osa unien ymmärtämisen prosessia sisältää aineksia perinteisestä tulkinnasta, koska tavoitteena on löytää jo elettyjä, ennestään olemassaolevia kokemuksia. Unissa nuo kokemukset tulevat esille kuitenkin yleensä jo jotenkin muuttuneena, ymmärrettyinä jollakin toisella tavalla, kuin ne tajuttiin kokemuksen hetkellä. Siksi tässäkään vaiheessa kyseessä ei ole vain menneisyyden kokemuksen löytäminen, vaan sen uudelleenlöytäminen, uudelleenarviointi.
Kun unien ymmärtämisessä uni pyritään ympäröimään unennäkijän elämys- ja kokemusmaailman asioilla, on tuo löytämisprosessi on samanlaista, joilla myös unet tuottavat merkityksiä. Myös unien ymmärtämisessä on hyvä antaa vapaiden mielleyhtymien kulkea rauhassa omaa tietään, koska unien perusta on samanlaisissa mielleyhtymissä. Kun unia palautetaan mieleen aamulla on syytä antaa mielen liikkua unien sisällä, unimaisemissa. On annettava itselle aikaa aistia tunnelmia. Sitten voi alkaa hiljaa kysellä itseltään, miksi mieleni yhdistelee tällaisia asioita. Jos illalla on annettu unitehtävä, on hyvä antaa illan tunnelmien ja ajatusten tulla mukaan ja alkaa ihmetellä, miksi mieleni tuotti tällaisen unen.
Jos ulkopuoliset ryhtyvät auttamaan unennäkijää, on hyvä noudattaa Ullmanin ja Zimmermanin kehittämän unien ryhmätulkinnan tekniikan ideoita: tunteiden kuuntelua, unennäkijän äärimäistä kunnioittamista, joka tarkoittaa etenkin sitä, että ei tyrkytetä toiselle omia merkityksiä. Tulkinnassa avustavien on annettava unennäkijän mielen työskennellä rauhassa yrittämättä pakottaa häntä johonkin ymmärrysmalliin. Unet kunnioittavat yksilön omaa maailmaa ja ne ovat niin yksityisiä, että kukaan ulkopuolinen ei osaa, voi eikä saa tarjota valmiita malleja. Vain kunnioittava haastattelu, kyselevä ja ihmettelyllä avartava lähestyminen on mahdollista. Merkityksiin pakottamisessa voidaan hukata mahdollisia uusia löytyviä ilmaisuja ja merkityksiä, joita unennäkijä tarvitsee elämänlaatunsa parantamiseen. Unta ei saa varastaa unennäkijältä .